ASSITEJ

MEĐUNARODNA UDRUGA KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE

1965. godine globalno udruženje profesionalnih kazališta za djecu i mlade ljude osnovalo je ASSITEJ – Međunarodnu udrugu kazališta za djecu i mlade / Association Internationale du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse. Trideset godina kasnije, ASSITEJ je struktura međunarodne mreže koja povezuje tisuće kazališta i individualaca iz 60-ak zemalja. Od Japana do Zimbabwea, od Australija do Francuske, od Rusije do Indije, Amerike Srednjeg Istoka, ASSITEJ priznaje prava sve djece za razvijanjem kroz umjetnost. Izazivajući stvaraoce kazališta za djecu i mlade da streme višim standardima kazališnih dostignuća, ASSITEJ spajajući kulture promiče jednakost, mir, obrazovanje te kulturološki i rasni sklad.

 

ZADACI

Obogatiti život djece i mladih ljudi, spajajući pojedince, profesionalna kazališta i kazališne institucije u proces podizanja umjetničkih standarda kazališta za djecu i mlade.

 

CILJEVI

Kao udruga kazališnih profesionalaca ASSITEJ podupire:

 • podučavanje djece i mladih kroz umjetnost
 • svjetska razmjena ideja i kulturnih tradicija
 • međunarodna suradnja između profesionalnih stvaratelja kazališta za mlade

 

SA NASTOJANJIMA ZA

 • promicanje mira, jednakosti, tolerancije i obrazovanja
 • poticanje profesionalnog razvitka kazališta za djecu i mlade
 • prepoznavanje sposobnosti djece i njihovih mogućnosti za pridonošenje razvitku društva u budućnosti

 

PREDNOSTI ČLANSTVA

 • direktan pristup profesionalnoj međunarodnoj mreži
 • udruživanje nacionalnih mreža profesionalnih kazališnih djelatnika
 • pristup znanstveno istraživačkim materijalima na temu kazališta za djecu i mlade
 • aktualne svjetske informacije
 • profesionalna izdanja kao što je World
 • wide International Children’s Theatre Festival Listing
 • nacionalni i međunarodni kontakti za marketing, produkciju, stvaralaštvo i diseminaciju kazališta
 • godišnje nagrade
 • godišnji sastanci i radionice na festivalima
 • godišnje konferencije i seminari
 • međunarodni kongresi i festivali svake tri godine
 • izbori nacionalnih i međunarodnih predstavnika

POSEBNI PROGRAMI ASSITEJ-a

Počasna nagrada predsjedništva međunarodnog ASSITEJ-a dodjeljuje se od strane US centra ASSITEJ-a u znak sjećanja na Patriciju Fulton Eek.

Kao priznanje za trud umjetnika pojedinaca ili kazališnih grupa koji rade u korist djece i mladih, nagrada iznosi 1.000 USD, srebrnjak i boca šampanjca.

DODJELA OZNAKA “THEATRES OF THE WORLD” (“KAZALIŠTE SVIJETA”) I “ASSITEJ WORLD PROJECT” (SVJETSKI PROJEKT ASSITEJ-a)

Oznaka “Theatres of the world” dodjeljuje se godišnje međunarodnom festivalu profesionalnih kazališta za djecu i mlade kao priznanje međunarodne kulturalne razmjene i unapređenje profesionalnog kazališta za mladu publiku. Oznaka “ASSITEJ World Project” dodjeljuje se nekoliko puta godišnje posebnim projektima širom svijeta kao što su simpoziji i konferencije.

 

ASSITEJ-ovi ARHIVI

 

Otvoreni 1965. u Parizu, arhivi su 1992. godine dodijeljeni na brigu istraživačkom centru Kinder-und Jugendtheaterzentrum u Frankfurtu, Njemačka. Arhivi sadrže podatke o svim centrima ASSITEJ-a širom svijeta. Prikupljaju se i obrađuju novi materijali.

 

KONGRES ASSITEJ-a I GENERALNA SKUPŠTINA

 

Kongres i Generalna skupština pružaju priliku za povezivanjem, profesionalnim razvitkom i kulturnu razmjenu olakšavajući administrativne, filozofske i etičke poslove Međunarodnog ASSITEJ-a. Izbor djelatnika, promjena i potvrda struktura, razgovori i posebne izvedbe neke su od glavnih aktivnosti.

Jednom u tri godine, i u suradnji sa vodećim svjetskim kazališnim festivalima za mlade Kongres i Generalna skupština centar su administracije ASSITEJ-a.

STRUKTURA

 

ASSITEJ je, kao otvorena i nevladina organizacija, moderno strukturiran što omogućuje zadovoljavanje potreba i interesa različitih članova bez obzira na mjesto gdje rade i žive. Međunarodni ASSITEJ upravlja poslovima pod vodstvom izabranog odbora “Executive Committee” koji je odgovoran za članstvo. Izvršni odbor ima 17 mjesta i izabran je na tri godine od strane Generalne skupštine. Izabrani članovi iz Izvršnog odbora tvore “Biro” koji se sastoji od generalnog tajnika, predsjednika, blagajnika i tri dopredsjednika. Mjesto generalnog tajnika je naročito važno jer je on /ona odgovoran za glavnu administraciju udruge, uključujući i komunikaciju sa članovima širom svijeta. Sve mjesta u Izvršnom odboru su radna mjesta sa izravnom obvezom da provode ciljeve udruge. To se ostvaruje odnosima s javnošću i izdavačkom djelatnošću ASSITEJ-a. Svaki član ASSITEJ-a ima svoj nacionalni ASSITEJ centar, čija struktura može biti formalna, sa upravnim odborom, ili neformalna sa savjetodavnim odborom. Kao centar aktivnosti za profesionalne administratore, redatelje, glumce i pisce kazališta za djecu i mlade u različitim zemljama ASSITEJ je otvoren profesionalnim kazališnim grupama, odraslim neprofesionalnim društvima, sveučilišnim kazališnim grupama, institucijama, organizacijama ili pojedincima koji rade u polju kazališta za mladu publiku.

 

_______________________________________

 

Daljnje informacije o međunarodnom ASSITEJ-u možete dobiti na adresi:

The Executive Officer
ASSITEJ INTERNATIONAL
Preradovićeva 44
10 000 ZAGREB
CROATIA
TEL. 00385 1 466 70 34
FAX. 00385 1 466 72 25

 

Web site: http://www.assitej-international.com

General Secretariat

E-mail: sec.gen@assitej-international.org Secretary General

E-mail: ivica@assitej-international.org

Executive Assistant

E-mail: dora@assitej-international.org

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

In 1965, a global association of professional theatres for children and youth established the ASSITEJ International Association of Theatre for Children and Young People / Association Internationale du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse. Thirty years later, ASSITEJ is an international network linking thousands of theatres and individuals from some 60 countries. From Japan to Zimbabwe, from Australia to France, from Russia to India, America to the Middle East, ASSITEJ recognizes the right for all children to develop through art. In stimulating the creator’s of children and youth theatres to strive for higher standards of theatrical accomplishment, ASSITEJ joints cultures by promoting equality, peace, education and cultural and racial harmony.

 

TASKS

To enrich the lives of children and youth, to link individuals, professional theatres and theatre institutions in the process of raising artistic standards of theatre for children and youth.

 

GOALS

As an association of theatre professionals, ASSITEJ supports:

 • the teaching of children and youth through art
 • the global exchange of ideas and cultural traditions
 • international cooperation between professional creators of youth theatre

 

WITH THE AIMS OF

 • promoting peace, equality, tolerance and education
 • stimulating the professional development of theatre for children and youth
 • recognizing the competencies of children and their ability to contribute to the future development of society

 

 

ADVANTAGES OF MEMBERSHIP

 • direct access to an international, professional network
 • association of national networks of professional theatre workers
 • access to scientific research materials on the topic of theatre for children and youth
 • up-to-date global information
 • professional publications, such as the worldwide International Children’s Theatre Festival Listing
 • national and international contacts for marketing, production, creativity and dissemination of theatre
 • annual awards
 • annual meetings and workshops at festivals
 • annual conferences and seminars
 • international congresses and festivals every three years
 • selection of national and international representatives

 

ASSITEJ SPECIAL PROGRAMMES

An award of honour of the ASSITEJ International office is awarded by the ASSITEJ USA centre, in memory of Patricia Fulton Eek.

The award is recognition for the work of individual artists or theatre groups working to benefit children and youth. The award includes a US $1000 prize, a silver coin and bottle of champagne.

AWARDING THE TITLES “THEATRES OF THE WORLD” AND “ASSITEJ WORLD PROJECT

The title “Theatres of the World” is awarded at the annual international festival of professional theatres for children and young people in recognition of the international cultural exchange and progress of professional theatre for the young audience. The title “ASSITEJ World Project” is awarded several times per year with special projects around the world, such as symposiums and conferences.

 

ASSITEJ ARCHIVES

Opened in Paris in 1965, the archives were entrusted to the care of the Kinder-und Jugendtheaterzentrum research centre in Frankfurt, Germany in 1992. The archives contain information on all the ASSITEJ centres around the world. New materials are also collected and processed.

 

ASSITEJ CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY

 

The congress and general assembly offer the opportunity for connections, professional development and cultural exchange, thus facilitating the administrative, philosophical and ethnical tasks of the International ASSITEJ. The selection of staff, changes and confirmation of structures, discussions and special performances are among the main activities.

Once every three years, and in cooperation with the leading world youth theatre festivals, the congress and general assembly become the administrative centre of ASSITEJ.

 

STRUCTURE

 

As an open and non-governmental organization, ASSITEJ is an organization with a modern structure, allowing it to meet the needs and interests of different members regardless of where they live and work. ASSITEJ International handles the tasks under the guidance of an elected Executive Committee, which is responsible for membership. The Executive Committee consists of 17 members, and is appointed to a 3-year term by the General Assembly. Selected members from the Committee form the “Office”, consisting of the General Secretary, President, Treasurer and three Vice-presidents. The position of General Secretary is particularly important, and this person is responsible for the main administration of the organization, including communication with members worldwide. All positions in the Executive Committee are positions with the direct task of executing the association’s goals. This is realized through public relations and the ASSITEJ publishing activities. Each ASSITEJ member has its own national ASSITEJ centre, which can have a formal structure with an executive board, or informal structure with advisory council. As a centre of activity for professional administrators, directors, actors and writers for theatre for children and young people in different countries, ASSITEJ is open to professional theatre groups, adult amateur societies, university theatre groups, institutions, organizations or individuals working in the field of theatre for young people.

 

_______________________________________

 

For more information about ASSITEJ International, write to:

The Executive Officer
ASSITEJ INTERNATIONAL
Preradovićeva 44
10 000 ZAGREB
CROATIA
TEL. 00385 1 466 70 34
FAX. 00385 1 466 72 25

 

Web site: http://www.assitej-international.com

General Secretariat

E-mail: sec.gen@assitej-international.org

Secretary General

E-mail: ivica@assitej-international.org

Executive Assistant

E-mail: dora@assitej-international.org