o nama

Vodeća, krovna udruga kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj

HRVATSKI CENTAR ASSITEJ

 

Hrvatski centar ASSITEJ osnovan je 1996. godine kao ravnopravni član ugledne ka­zališne organizacije ASSITEJ koja okuplja nacionalne centre iz cijeloga svijeta. ASSI­TEJ u Hrvatskoj udružuje 22 profesionalna kazališta za djecu i mlade, 16 profesionalno vođenih dramskih studija i 6 individualnih članova, dramskih umjetnika koji rade u ka­zalištima za djecu i mlade.

Cilj Hrvatskog centra ASSITEJ je biti vode­ćom krovnom udrugom kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj. U suradnji s Ministar­stvom kulture i Ministarstvom obrazovanja nastoji se uspostaviti kriterije kvalitete na tržištu kazališta za djecu i mlade.

Hrvatski Centar ASSITEJ svake godine or­ganizira Susret svojih članova u Čakovcu, na kojem se predstavljaju najbolje predstave iz protekle sezone. To je prilika da se zaintere­sirani za kazalište za djecu i mlade susretnu, steknu uvid u rad svojih kolega, razmijene mišljenja i ideje te nagrade najuspješnije predstave.

Cilj organiziranja tog Susreta jest stvaranje profesionalnog središta koje će mijenjati odnos prema kazalištu za djecu i mlade, i pokušati ga s margine hrvatskog kazališta postaviti u centar gdje mu je, po svome zna­čenju, i mjesto.

Svrha je odgajanje mlade kazališne publike na umjetnički vrijednim predstavama prila­gođenim dobnim i recepcijskim mogućno­stima djece, stvarajući od njih u budućnosti kazališno odgojenog gledatelja koji će svo­jim tako izgrađenim estetskim kriterijima usmjeravati, kao publika, daljnje putove hr­vatskog kazališta.

Uz Susrete profesionalnih kazališta, Hr­vatski centar ASSITEJ organizira Susrete profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade  gdje se okupljaju članovi profesionalno vođenih dramskih studija i prezentiraju svoj jednogodišnji kazališno-pedagoški rad.

 

 

Leading Umbrella Association of Theatres for Children and Young People in Croatia

CROATIAN CENTRE ASSITEJ

The Croatian Centre ASSITEJ was estab­lished in 1996 as an equal member of the renowned theatre organization ASSITEJ which gathers national theatres from across the world. In Croatia, ASSITEJ has teamed 22 professional theatres for children and young people, 16 professionally managed drama studios and 6 individual members, dramatic artists working at theatres for children and youth. The goal of the Croatian Centre ASSITEJ is to be the leading um­brella association of theatres for children and youth. In cooperation with the Ministry of Culture and the Ministry of Education, efforts have been made to establish quality criteria in the market of children and youth theatres.

HC ASSITEJ each year organizes the Meet­ing of its members in the town of Čakovec, where the best plays from preceding season are presented. It is an opportunity for those interested in children and youth theatre to meet, find out what their colleagues are doing, exchange opinions and ideas and re­ward the most successful plays.

The objective of this event is to create a pro­fessional focal point to gradually alter the attitude towards theatre for children and youth and attempt to relocate it from the margins of Croatian theatre to the centre, where it justly belongs.

The purpose is to raise a young theatrical au­dience on artistically valuable plays adapted to children’s abilities in terms of age and re­ception, moulding them for the future into theatrically educated viewers who will, by means of thus built aesthetic criteria, deter­mine the future course of Croatian theatre as its audience.

In addition to the Meeting of Professional Theatres, Croatian Centre ASSITEJ organ­izes the Meetings of Professionally Managed Theatres for Children and Youth , where members of professionally managed drama studios meet up and present their an­nual theatrical and pedagogical efforts.