pravilnik mreže profesionalno vođenih kazališta

PRAVILNIK O MREŽI
PROFESIONALNO VOĐENIH KAZALIŠTA
ZA DJECU I MLADE
HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ

 

I. OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Pravilnikom uređuju  oblici djelovanja Mreže profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade (u daljnjem tekstu: Mreže) Hrvatskog centra ASSITEJ (u daljnjem tekstu: Centar).

 

Čl. 2.

Mreža je organizacijski oblik djelovanja Centra u području kazališnog odgoja i stvaralaštva djece i mladih. Članovi mreže mogu biti samo članovi Centra.

 

Čl. 3.

Mreža nema pravnu osobnost.

 

II. ZADAĆE

Čl. 4.

Mreža djeluje u skladu sa Statutom i ciljevima Centra.

Mreža sudjeluje u djelatnostima Centra izloženima u čl. 9 Statuta, a prema specifičnostima svog područja ostvaruje sljedeće posebne zadaće:

– promiče i razvija kazališni odgoj i stvaralaštvo djece i mladih kao oblik odgoja za umjetnost i kroz umjetnost te kao sastavni dio humanističkog odgoja,

– potiče suradnju i razmjenu među članovima Mreže,

– sudjeluje u pripremama Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade.

 

III. OBLICI DJELOVANJA

Čl. 5.

Oblici djelovanja Mreže su:

– skup članova mreže,

– povjerenstvo mreže.

 

Čl. 6.

Mrežu čine predstavnici kazališta, redovni članovi Centra, te fizičke osobe, redovni članovi Centra.

Skup članova mreže se sastaje najmanje jednom godišnje i u formi „okruglog stola“ i tematskih konferencija raspravlja o problemima, zadaćama i ciljevima djelovanja profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ.

Skup članova mreže saziva Upravni odbor Centra na prijedlog povjerenstva mreže.

 

Čl. 7.

Povjerenstvo čini troje članova izabranih na Skupu mreže, a biraju se na tri godine, uz mogućnost ponovnog biranja.

Povjerenstvo  se sastaje prema potrebi..

Između sastanaka članovi povjerenstva koordiniraju svoj rad te kontakt s članovima mreže kao i s tijelima upravljanja Centra putem interneta i drugih komunikacijskih medija.

Članovi povjerenstva dogovorno raspodjeljuju svoje zadaće i dužnosti.

 

Čl. 8.

Zadaće povjerenstva su sljedeće:

– brine o radu Mreže,

– koordinira članove Mreže,

– predlaže akcije i teme za raspravu Upravnom odboru Centra,

– podnosi izvješća tijelima upravljanja Centra,

– predlaže izmjene i dopune pravilnika Upravnom odboru Centra

– sudjeluje u pripremama Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade,

– obavlja ostale poslove predviđene Statutom Centra i pozitivnim pravnim propisima.

 

Čl. 9.

Za svoj rad povjerenstva je odgovorna tijelima upravljanja Centra kojima podnose godišnje izvješće o radu Mreže.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 10.

Mreža prestaje s radom odlukom Skupštine Hrvatskog centra ASSITEJ.

 

 

Čl. 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja od strane Skupštine Hrvatskog centra ASSITEJ.