>> Čakovec 2010.

Nagrade 2010.

IZVJEŠĆE ŽIRIJA I NAGRADE 13.SUSRETA PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ 2010.

 

Žiri u sastavu Mario Kovač, Zlatko Sviben i Vladimir Stojsavljević jednoglasno se složio oko nagrada na 13. susretu Hrvatskog centra Assitej.

1. NAGRADA ZA GLUMAČKO OSTVARENJE – DVIJE RAVNOPRAVNE NAGRADE ZA MUŠKU ULOGU

Zbog angažmana i energije kojom nosi predstavu kao protagonist za ulogu Ježurke Ježića u predstavi JEŽEVA KUĆICA Dječjeg kazališta BRANKA MIHALJEVIĆA u Osijeku, nagradu dodjeljujemo glumcu MLADENU VUJČIĆU.

Za vještinu neverbalnog i verbalnog izražavanja više uloga, za kulturu pokreta i predanost igri, nagradu dodjeljujemo MARIU JAKŠIĆU u predstavi DJEČAK IVEK I PAS CVILEK u izvedbi Kazališne družine PINKLEC iz Čakovca i Dječje lutkarske scene HNK Varaždin.

 

2. NAGRADA ZA GLUMAČKO OSTVARENJE – DVIJE RAVNOPRAVNE NAGRADE ZA ŽENSKU ULOGU

Zbog zahtjevnosti teme i kreativnog pristupa prikazivanju bolesti što je delikatan zadatak u predstavama za djecu i mlade, za ulogu Ane dodjeljujemo nagradu glumici NIKI MIŠKOVIĆ u predstavi ANA I MIA kazališta MALA SCENA iz Zagreba.

Za vješte transformacije u više uloga, te otvoren pristup igri i pronalaženju sklada svih elemenata glume, nagrada se dodjeljuje glumci JELENI DOKLEJA u predstavi DJEČAK IVEK I PAS CVILEK u izvedbi Kazališne družine PINKLEC iz Čakovca i Dječje lutkarske scene HNK Varaždin.

 

3. NAGRADA ZA NAJBOLJE OBLIKOVANJE SVJETLA

Jednostavnošću i minimalnim sredstvima ostvaruje se izmjena prostora, a postiže likovna čistoća i dramski efekt svjetlom. Nagrada se dodjeljuje IVI NIŽIĆU u predstavi VRTULJAK TAJNI Ivice Šimića u izvedbi KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR.

 

4. NAGRADA ZA NAJBOLJU SCENSKU GLAZBU – RAVNOPRAVNO DVIJE NAGRADE

Zanatski vješta preradba i nadopuna šansona Britvića i Špišića usklađena je s dramaturgijom predstave. Nadilazeći ilustrativnost postaje dramskim dijelom izvedbe na svim razinama.

Nagradu dodjeljujemo skladatelju ADAMU LUKI TURJAKU za predstavu SKITNIČKA BAJKA kazališta KNAP iz Zagreba.

Za izvedbu uživo u kojoj glazbeno sudjeluje cijeli ansambl, te za skladbe koje objedinjuju predstavu svojim specifičnim zvukom nagradu dodjeljujemo IGORU BAKSI i instrumentalnom sastavu TRAGEDIJA u predstavi MALI ČAROBNJAK kazališne družine PINKLEC iz Čakovca.

 

5. NAGRADA ZA NAJBOLJU KOSTIMOGRAFIJU

Kostim kao subjekt i objekt radnje istovremeno, veoma sugestivan i suvremenog likovnog senzibiliteta, mišljen konceptualno djeluje dramski funkcionalno i zrelo.

Nagradu dodjeljujemo VALENTINI CRNKOVIĆ za predstavu SKITNIČKA BAJKA kazališta KNAP iz Zagreba.

 

6. NAGRADA ZA NAJBOLJU SCENOGRAFIJU

Koristeći pristup (fotografija kao kulisa) kojim se rasvjetom mijenja raznolikost prostora i vremena, autorica je postigla minimalnim sredstvima veliku scensku vrijednost.

Nagradu dodjeljujemo VALENTINI CRNKOVIĆ za predstavu SKITNIČKA BAJKA kazališta KNAP iz Zagreba.

 

7. NAGRADA ZA NAJBOLJU REŽIJU

Svojim pristupom režija razvija igru u ansamblu, vrlo ozbiljno motivira i lica i glumce, nadograđujući tekst. Sa osjećajem za socijalne relacije stvaraju se scenski prizori s nedvosmislenim odgovorima za danas i ovdje.

Nagrada za režiju dodjeljuje se ANICI TOMIĆ za predstavu DJEČAK IVEK I PAS CVILEK u izvedbi Kazališne družine PINKLEC iz Čakovca i Dječje lutkarske scene HNK Varaždin.

 

8. NAGRADA ZA NAJBOLJU PREDSTAVU

Ovogodišnji Festival isključivo se temelji na nedramskim predlošcima, narativnim modelima. Većina predstava ne uspijeva izvući se iz puke naracije. Ovaj žiri želi podržati predstavu koja to ipak čini svjesno se odmaknuvši od estradizacije kazališta, posebno onog za djecu i mlade. Unatoč ozbiljnoj temi o nezbrinutoj djeci, napravljena je predstava bez spektakularnosti i lažne patetike s velikim etičkim vrijednostima. Posebna kvaliteta predstave je njena “ansamblost“ koja tako nedostaje našem glumištu. Nagradu dodjeljujemo predstavi DJEČAK IVEK I PAS CVILEK u izvedbi Kazališne družine PINKLEC iz Čakovca i Dječje lutkarske scene HNK Varaždin.

 

 

Awards in 2010

16 October 2010

REPORT OF THE JURY AND AWARD OF THE 13TH MEETING OF PROFESSIONAL THEATRES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ASSITEJ CROATIA 2010

The jury consisting of Mario Kovač, Zlatko Sviben and Vladimir Stojsavljević unanimously agreed on the awards at the 13th meeting of Assitej Croatia.

1. AWARD FOR ACTING ACCOMPLISHMENTS – TWO EQUAL PRIZES FOR BEST ACTOR

Due to the dedication and energy brought into the play as the protagonist in the role of the hedgehog in the performance HEDGEHOG’S HOUSE by the BRANKO MIHALJEVIĆ Theatre from Osijek, this award goes to actor MLADEN VUJČIĆ.

For skilled nonverbal and verbal communication of multiple parts, for the culture of movement and dedication to the play, this award goes to MARIO JAKŠIĆ in the performance BOY IVEK AND DOG WHINEY performed by the PINKLEC Theatre group from Čakovec and the Children’s Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

1. AWARD FOR ACTING ACCOMPLISHMENTS – TWO EQUAL PRIZES FOR BEST ACTRESS

For the complexity of the theme and creative approach to portraying illness, which is a delicate task in performances for children and young people, this award goes to actress NIKA MIŠKOVIĆ for her role as Ana in the performance ANA AND MIA by the MALA SCENA Theatre from Zagreb.

For skilled transformation in multiple roles, and an open approach to the play and finding harmony of all the elements of acting, this award goes to actress JELENA DOKLEJA in the performance BOY IVEK AND DOG WHINEY performed by the PINKLEC Theatre group from Čakovec and the Children’s Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

3. AWARD FOR BEST LIGHTING DESIGN

For the simplicity and minimal means are used to change space, and to achieve artistic purity and a dramatic effect using light. This award goes to IVO NIŽIĆ for the performance CAROSEL OF SECRETS by Ivica Šimić, performed by the Zadar Puppet Theatre.

 

4. AWARD FOR BEST SCORE – TWO EQUAL AWARDS

Masterful reworking and complementation of chansons by Britvić and Špišić harmonized with the dramaturgy of the performance. By surpassing illustrativeness, this becomes a dramatic part of the performance at all levels.

This award goes to composer ADAM LUKA TURJAK for the play VAGRANT’S FAIRY TALE by the KNAP Theatre from Zagreb.

For the liver performance in which the entire ensemble is musically involved, and for the compositions that unite the play with its specific sound, this award goes to IGOR BAKSA and the instrumental ensemble TRAGEDIJA in the performance THE LITTLE WIZARD by the PINKLEC theatre group from Čakovec.

 

 

5. AWARD FOR BEST COSTUMES

The costume, as a subject and object of the action simultaneously, is very suggestive and contemporary artistic sensibility, and when conceived conceptually, gives an air of dramatic functionality and maturity.

This award goes to VALENTINA CRNKOVIĆ for the play VAGRANT’S FAIRY TALE by the KNAP Theatre from Zagreb.

 

6. AWARD FOR BEST SCENOGRAPHY

Using an approach (photography as a backdrop) which with light changes the diversity of space and time, the scenographer achieved great set value with minimal means.

This award goes to VALENTINA CRNKOVIĆ for the play A VAGRANT’S FAIRY TALE by the KNAP Theatre from Zagreb.

 

 

7. AWARD FOR BEST DIRECTION

With her approach to directing, she develops the play in the ensemble, very seriously motivating the characters and actors, building on the lines. The scenes are realized with feeling for social relations, with clear answers for the here and now.

The award for best direction goes to ANICA TOMIĆ for the play A BOY IVEK AND DOG WHINEY performed by the PINKLEC Theatre Group from Čakovec and Children’s Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

8. AWARD FOR BEST PLAY

This year’s festival is based exclusively on non-dramatic templates, narrative models. The majority of plays do not succeed in pulling out of mere narration. This jury wants to support a play that did so by consciously moving away from the starriness of theatre, especially that for children and young people. Despite its serious topic of neglected children, this play was made without spectacle and false pathos, and with great ethic values. Another special quality of the play is its “ensemble-ness”, which is lacking in Croatian theatre. This award goes to the play A BOY IVEK AND DOG WHINEY performed by the PINKLEC Theatre Group from Čakovec and Children’s Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin.

 

 

13. susret HC ASSITEJ i 4. EPIFEST, 11. – 15. listopada 2010. Čakovec

PONEDJELJAK 11. listopada 2010.

10,00h

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku: JEŽEVA KUĆICA (Dvorana CZK)
uzrast: od 8 godina nadalje, trajanje: 50 minuta

14,00h

Dječje kazalište Dubrava i Udruga Mala opera Zagreb: MAČAK U ČIZMAMA (Dvorana CZK)
uzrast; 4 do 12 godina, trajanje: 45 minuta

17,00h

Dječja i lutkarska scena HNK u Varaždinu i Kazališna družina Pinklec Čakovec: DJEČAK IVEK I PAS CVILEK (Scena CZK)
uzrast: 8-14 godina, trajanje: 60 minuta

 

UTORAK 12. listopada 2010.

10,00h

Kolibri theatre, Mađarska: MIGOLJAVAC (Scena CZK)
uzrast: 0-4 godine, trajanje: 30 minuta predstave + 20 minuta igre s djecom

19,00h

Mala scena, Zagreb: ANA I MIA (Scena CZK)
uzrast: 12, 13 i 14 godina, trajanje; 70 minuta

 

SRIJEDA, 13. listopada 2010.

10,00h

Gradsko kazalište mladih, Split: E, MOJ PINOKIO (Dvorana CZK)
uzrast: od 11 godina nadalje, trajanje: 65 minuta

12,30h

Kolibry theatre, Mađarska: OTMICA IZ SARAJA – (Dvorana HNK u Varaždinu)
uzrast: od 7 godina nadalje, trajanje: 75 minuta

15,00h

Kazalište KNAP, Zagreb: SKITNIČKA BAJKA (Dvorana CZK)
uzrast: 5-10 godina , trajanje: 60 minuta

16,30h

Skupština HC ASSITEJ

 

ČETVRTAK 14. listopada 2010.

10,00h

Gradsko kazalište Žar ptica Zagreb: MAČAK U ČIZMAMA (Dvorana CZK)
uzrast: od 5 godina nadalje, trajanje: 80 minuta

20,00h

Zagrebačko kazalište mladih Zagreb: PUT OKO SVIJETA U 80 DANA (Dvorana CZK)
uzrast: 8-14 godina, trajanje: 120 minuta

 

PETAK 15. listopada 2010.

10,00h

Estme production i Vskakas theatre Mađarska: LEKCIJE LETENJA ZA POČETNIKE (Scena CZK)
uzrast: od 5 godina nadalje, trajanje: 50 minuta

15,00h

Ciroka theatre Mađarska: NINA-NANA (Scena CZK)
uzrast: do 5 godina, trajanje: 30 minuta

18,00h

Kazališna družina Pinklec Čakovec: MALI ČAROBNJAK (Dvorana CZK)
uzrast: 6-12 godina, trajanje: 45 minuta

 

13th meeting of ASSITEJ Croatia and 4th EPIFEST, 11–15 October 2010, Čakovec

05 October 2010

Monday 11 October 2010

10:00 am

Branko Mihaljević Children’s Theatre in Osijek: HEDGEHOG’S HOUSE (CZK hall)
ages: from 8 years and up, duration: 50 minutes

2:00 pm

Dubrava Children’s Theatre and Mala Opera Association Zagreb: PUSS IN BOOTS (CZK hall)
ages: 4 to 12 years, duration: 45 minutes

5:00 pm

Children’s and Puppet Scene of the Croatian National Theatre in Varaždin, and the Pinklec Theatre group, Čakovec: A BOY IVEK AND DOG WHINEY (CZK stage)
ages: 8 to 14 years, duration: 60 minutes

 

TUESDAY 12 October 2010

10:00 am

Kolibri Theatre, Hungary: WIGGLER (CZK stage)
ages: 0 to 4 years, duration: 30 minute performance + 20 minutes playing with children

7:00 pm

Mala Scena, Zagreb: ANA AND MIA (CZK stage)
ages: 12 to 14 years, duration: 70 minutes

 

WEDNESDAY, 13 October 2010

10:00 am

Youth Theatre, Split: OH, MY PINOCCHIO (CZK hall)
ages: 11 years and up, duration: 65 minutes

12:30 pm

Kolibri Theatre, Hungary: ESCAPE FROM THE SERAI – (hall of the Croatian National Theatre in Varaždin)
ages: 7 years and up, duration: 75 minutes

3:00 pm

KNAP Theatre, Zagreb: VAGRANT’S FAIRY TALE (CZK hall)
ages: 5 to 10 years, duration: 60 minutes

4:30 pm

Assembly of ASSITEJ Croatia

 

THURSDAY 14 October 2010

10:00 am

Žar Ptica Theatre, Zagreb: PUSS IN BOOTS (CZK hall)
ages: 5 years and up, duration: 80 minutes

8:00 pm

Zagreb Youth Theatre Zagreb: AROUND THE WORLD IN 80 DAYS (CZK hall)
ages: 8 to 14 years, duration: 120 minutes

 

FRIDAY 15 October 2010

10:00 am

Estme Production and Vskakas Theatre, Hungary: FLYING LESSONS FOR BEGINNGERS (CZK stage)
ages: 5 years and up, duration: 50 minutes

3:00 pm

Ciroka Theatre, Hungary: SWING-SWANG (CZK stage)
ages: to 5 years, duration: 30 minutes

6:00 pm

Pinklec Theatre group, Čakovec: LITTLE WIZARD (CZK hall)
ages: 6 to 12 years, duration: 45 minutes